اگر شما نیز یک کار آفرین هستید، سازمان خود را با این ویژگی های مهم کار آفرینی آغاز کنید.

 

 

 

ویژگی مهم کارآفرین

ویژگی مهم کارآفرین

سازمان بوفالویی یا غازی؟

در کتابی که آقای جین بلاسکو با عنوان “پرواز بوفالوها ” به چاپ رسانده است ، راز موفقیت شرکت های مطرح دنیا را کالبد شکافی کرده است !!! وی سه حقیقت تلخ را که در نتایجش بدان ها رسیده است را چنین بیان میکند :
۱٫ چیزی که ما را تا به امروز کامیاب کرده و به اینجا رسانده است ، الزاما همان چیزی نیست که کامیابی آینده را تامین کند. این حقیقت باعث شکست و سقوط بسیاری از شرکت های بزرگ جهان است. (رویکرد اقتضائی)
۲٫ ما متاسفانه همواره دیگران را مقصر می دانیم و هرگز در آئینه ، حقیقت خودرا نمی بینیم . (خود کنترلی)
۳٫ حقیقت تلخ سوم اینکه من باید تغییر کنم ، من باید عوض شوم .در حالی که همه دنبال تغییر دیگران هستند و تغییر را در آن ها جستجو می کنند. (تغییرو تحول)
وی طی بررسی های انجام گرفته ، تمامی سازمان هارا به دو گروه سازمان های بوفالویی و غازی تقسیم می کند:

ویژگی بوفالوها :

آن ها به یک رهبر پای بند و وفادار و همه پیرو و تابع اند .
درست همان کاری را می کنند که بدان ها دستور داده شده است .
آن ها هرگز سوال نمی کنند و فقط پیروی می کنند.
بوفالوها منتظر دستور هستند و تا دستور نرسد ، هیچ کاری نمی کنند و هیچ جا نمی روند.
هیچ کس جای دیگری را پر نمی کند و جلو نمی افتد و مسئولیت نمی پذیرد.

ویژگی غازها :

هرغاز به هنگام پرواز دسته جمعی ، احساس مسئولیت می کند.
هر غاز فقط پیروی محض نمی کند و وضع خود را در راه می سنجد و به تصمیمی که باید بگیرد ، فکر می کند .
هر غاز مسیر پرواز گروه را می داند .
رهبری و جلودار بودن ، نوبتی است .
هر غاز زمان جلوتر بودن ، در نوک پرواز قرار گرفتن و هدایت گروه را ، خود انتخاب می کند .
همه غازها تمایل به پذیرش مسئولیت و جلوداربودن را دارند.
بررسی ها ثابت کرده است که اگر غازها مسیری را گروهی بپیمایند ، ۷۰ درصد بیشتر از آن مسافتی که  انفرادی می توانند طی کنند ، می پیمایند.
به زعم بلاسکو ، جهت موفقیت هر سازمانی می بایست آن را از حالت بوفالویی به غازی تبدیل کرد و لازمه این امر ، آموزش ، رشد ، ایجاد انگیزش ، روحیه ، اختیار عمل ، اعتماد و … در بین کارکنان سازمان است .
در اصل ، سازمان غازی همان سازمان پویا و یادگیرنده امروزی است که در مسابقه بقا و رشد ، گوی سبقت را از رقبا ربوده است ، از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که : سازمان هایی که سعی در نهادینه سازی پویایی و در نتیجه بهسازی و توسعه فرآیند های خود دارند ، در ابتدای امر ، می بایست سازمان خود را غازی کنند !!!