بسیاری از افراد از مهریه و قوانین آن اطلاع دقیقی ندارند و گاها این مسئله مشکل ساز می شود . ازدواج یک قرارداد مالی نیست. اما در سال‌های اخیر مهریه در آن نقش مهمی پیدا کرده و به همین دلیل در نظام حقوقی بیشتر با آن سر و کار داریم. بهتر است با توجه به نقش امروزی مهریه، کمی بیشتر در مورد آن بدانیم.

مهریه در ازدواج دائم و موقت چه نقشی دارد ؟

مهریه شاید بتواند برای زن پشتوانه‌ای در مقابل حق طلاق مرد باشد. اما نباید وسیله‌ای برای سوء استفاده قرار بگیرد. آنچه محور ازدواج است، برقراری پیوند و تشکیل خانواده‌ای سالم و به آرامش رسیدن است. با دقت در تعیین مهریه، می‌توان از تبدیل شدن آن به بحران‌های آینده، جلوگیری کرد.